Časopis Miminko
facebook
Obálka časopisu Miminko Aktuální číslo
Příští číslo vychází
30. 3. 2023
Elektronická verze časopisu Miminko

Očkovací kalendář

Dle vyhl. č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů), jsou zde uvedena pravidelná (povinná) očkování hrazená státem.

Název onemocnění, proti kterému se očkuje Termín očkování stanovený vyhláškou
 • záškrt (difterie)
 • tetanus
 • dávivý kašel (pertuse)
 • invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae b
 • virová žloutenka B (hepatitida B)
 • přenosná obrna (poliomyelitida)
od 9. týdne věku postupně 3 dávky v průběhu 1. roku věku

(interval nejméně 1 měsíc mezi dávkami)
4. dávka nejméně 6 měsíců po 3. dávce,

nejpozději před dovršením 18. měsíce života
 • spalničky (morbilli)
 • příušnice (parotitida, mumps)
 • zarděnky (rubella)
1. dávka od 15. měsíce věku
2. dávka 6 - 10 měsíců po 1. dávce
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel
od dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel
 • poliomyelitida (přenosná obrna)
od dovršení desátého do dovršení jedenáctého roku věku dítěte
 • virová žloutenka B
od dovršení dvanáctého do dovršení třináctého roku věku dítěte

(platí pro dosud neočkované, schéma očkování 0, 1, 6 měsíců, tedy 3 dávky)
 • tetanus
od dovršení dvaceti pěti let do dovršení dvaceti šesti let věku, další přeočkování vždy po 10 -15 letech

Pravidelné očkování proti tuberkulóze se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky č. 299/2010 Sb. viz výše

Očkování proti pneumokokovým nákazám se provede u dětí, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č.1 této vyhlášky: do dovršení pěti let věku dítěte se provede očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů o přípravku. Od dovršeného druhého věku dítěte lze v těchto případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti pneumokokové nákaze.

Základní očkování novorozenců HbsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte.
V očkování těchto dětí se dále pokračuje od šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.
U novorozenců matek HBsAg pozitivních očkovaných podle § 4 odst. 7 se podá též hyperimunní globulin proti virové hepatitidě B.